Şi în sezonul rece 2022-2023, Primăria municipiului Chişinău acordă ajutor financiar pentru unele categorii de cetăţeni...

Şi în sezonul rece 2022-2023, Primăria municipiului Chişinău acordă ajutor financiar pentru unele categorii de cetăţeni...
Şi în sezonul rece 2022-2023, Primăria municipiului Chişinău acordă ajutor financiar pentru unele categorii de cetăţeni din municipiu, la efectuarea plăţilor pentru serviciile comunale.
Mărimea ajutorului financiar pentru persoanele defavorizate din municipiul Chişinău constituie:
Compensarea a 40 % lunar din suma calculată conform tarifului în vigoare pentru agentul termic.
Pot beneficia de ajutor financiar:
Persoanele defavorizate din municipiul Chişinău, al caror venit lunar per persoană pentru anul precedent nu a depăşit suma de 3000 de lei.
Pot beneficia de ajutorul financiar familiile tinere din municipiul Chișinău, al caror venit lunar per persoană pentru anul precedent nu a depăşit suma de 5000 de lei.
Beneficiar al ajutorului financial poate fi proprietarul locuinţei, titularul contractului de locaţiune al locuinţei publice, cu condiţia ca resursele energetice şi serviciile comunale să fie livrate în locuinţa respectivă în baza facturilor, emise pe numele său.
Ajutorul financiar nu se acordă în cazul în care solicitantul sau persoanele care domiciliază împreună cu acesta au în proprietate alte bunuri imobile decât locuinţa la care se acordă ajutor financiar.
Persoanele defavorizate din municipiul Chișinău care au beneficial de ajutorul financiar la efectuarea plăţilor pentru resursele energetice în sezonul rece precedent (2021-2022), vor beneficia de acest ajutor şi în sezonul rece curent (2022-2023), fără depunerea unei noi cereri, cu condiţia corespunderii criteriilor stabilite în Regulament.
Cererile privind acordarea ajutorului financiar se depun de către solicitantul personal la preturile de sector sau la primăriilor oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău. Acestea pot fi depuse pe toată durata sezonului de încălzire respectiv.
În sprijinul cererii se anexează, după caz, urmatoarele acte:
a) copia actelor de identitate a membrilor familiei/persoanelor înregistrate în locuinţă (buletin de identitate, adeverinţa de naştere a persoanelor minore);
b) copia actului care confirmă dreptul de proprietate asupra locuinţei;
c) certificatul privind persoanele înregistrate în locuinţă, eliberat de către Agenţia Servicii Publice pentru solicitanţii din oraşul Chişinău;
d) certificatul privind componenţa familiei, eliberat de către primăriile oraşelor, satelor şi comunelor pentru solicitanţii din suburbiile municipiului Chişinău;
e) extras din fişa locuinţei şi tabelul nominal pentru locuinţele proprietate publică;
f) facturile despre plata pentru resursele energetice şi serviciile comunale pentru ultima lună până la depunerea cererii (în copie), cu excepţia persoanelor care beneficiază pentru prima dată de resursele energetice şi serviciile comunale respective.
În anul curent, peste 26 de mii de familii din capitală urmează să primească compensații de 40 % din factura la căldură, anul trecut erau 21 de mii de familii.
***
И в отопительный период 2022-2023 годов примэрия Кишинева оказывает материальную помощь некоторым категориям жителей города при оплате коммунальных услуг.
Размер финансовой помощи малоимущим в муниципии Кишинев составляет:
Компенсация 40% ежемесячно от суммы, рассчитанной согласно действующему тарифу на теплоноситель.
Финансовую помощь могут получить:
Малообеспеченные лица в муниципии Кишинев, чей ежемесячный доход на человека за предыдущий год не превышал суммы 3000 леев.
Молодые семьи из муниципия Кишинев, чей ежемесячный доход на человека за предыдущий год не превышал суммы 5000 леев.
Собственник дома, держатель договора аренды государственного жилья, при условии доставки энергоресурсов и коммунальных услуг в соответствующий дом на основании счетов, выставленных на его имя.
Финансовая помощь не предоставляется, если заявитель или проживающие с ним лица владеют недвижимым имуществом, отличным от жилого помещения, на которое предоставляется финансовая помощь.
Малообеспеченные лица муниципия Кишинев, которые воспользовались финансовой помощью при оплате энергоресурсов в предыдущем отопительном сезоне (2021-2022 гг.), получат эту помощь и в текущем отопительном сезоне (2022-2023 гг.), без подачи нового заявления при условии соблюдения критериев, установленных в регламенте.
Заявки на предоставление финансовой помощи подаются лично заявителем в претуру сектора или в примэрию города, села (коммуны) муниципия Кишинев. Их можно подавать в течение всего отопительного сезона.
При необходимости прилагаются следующие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность членов семьи/лиц, зарегистрированных в жилье (удостоверения личности, свидетельства о рождении несовершеннолетних);
б) копия документа, подтверждающего право собственности на жилье;
c) справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства, выданная Агентством государственных услуг для заявителей из города Кишинева;
г) справка о составе семьи, выдаваемая примэриями, селами и коммунами для заявителей из пригородов Кишинева;
д) выписка из домовой книги и именного табеля на жилье государственной собственности;
е) счета об оплате энергоресурсов и коммунальных услуг за последний месяц до подачи заявления (в копии), за исключением лиц, получающих соответствующие энергоресурсы и коммунальные услуги впервые.
В этом году в столице компенсацию в размере 40% от счета за тепло получат более 26 тысяч семей, в прошлом году таких было 21 тысяча семей.