ANUNȚ! CONCURS

ANUNȚ! CONCURS

ANUNȚ! CONCURS

Pretura sectorului Rîșcani

 

anunță organizarea concursului pentru ocuparea a două funcțiii de mediator comunitar.

     Temei: Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/3 din 14 iulie 2020 ,,Cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar în sectoarele municipiului Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activității acestuia”.

    Dosarele de înscriere la concurs se depun personal, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul Preturii www.rascani.md, și vor conține următoarele acte:

  • Cererea de înscriere la concurs adresată Pretorului de sector, care a anunțat concursul;
  • CV - ul  (în limba de stat);
  • Copia actului de identitate;
  • Copia certificatului de naștere sau a unui alt document confirmativ care atestă apartenența candidatului la etnia romă;
  • Copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
  • Copia carnetului de muncă;
  • Cazierul judiciar;
  • Certificatul medical de sănătate;
  • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • Recomandarea societății civile rome locale, a unei sau a mai multor organizații neguvernamentale rome.

     Dosarul incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu se examinează.

 

     Condițiile de participare la concurs și Condițiile desfășurării concursurilor, precum și bibliografia stabilită, sunt afișate la sediul entității publice și pe site-ul www.rascani.md.

     Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției (str. Kiev, 3, bir. nr. 19  sau bir. nr. 25) sau la nr.de tel. (022) 444309 și (022) 441191, zilnic, între orele 8.00 – 17.00, pauză:12.00 – 13.00.

     Data și ora desfășurării probei scrise și a interviului vor fi anunțate ulterior.

     

Comisia de concurs    

 

Descarcă condițiile de participare la concurs   

Descarcă fișa postului